Konkurs świąteczny


REGULAMIN AKCJI „W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA” POŁĄCZONEJ Z KONKURSEM

Adresaci konkursu: dzieci w wieku 6-10 lat z Gminy Błażowa, zgłoszenia indywidualne lub grupowe (klasa, grupa przedszkolna) – zwani dalej Uczestnikiem

Organizator konkursu: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej (dalej Biblioteka)

Adres organizatora: Ul. 3 Maja 24, 36-030 Błażowa

Cele konkursu:

– popularyzacja czytelnictwa.

– rozbudzanie zainteresowania tradycjami związanymi z Bożym Narodzeniem

– pobudzanie dzieci do kreatywności i twórczości,

– rozwijanie uzdolnień plastycznych,

– zachęcanie do współpracy w grupie klasowej, rówieśniczej,

– alternatywna forma spędzania wspólnego czasu z rodziną.

Opis konkursu:

Akcja „ W oczekiwaniu na święta” to filmiki lub zadania, które będą umieszczane w mediach społecznościowych naszej Biblioteki w środy i piątki, od 6.12.2023 – 22.12.2023 r. W czasie tych dni pojawią się zadania konkursowe w formie prac plastycznych lub zdjęć. Prace plastyczne należy dostarczyć do Biblioteki, zdjęcia należy dodawać w komentarzach pod postami lub wydrukowane dostarczyć do naszej siedziby.

Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę w ramach jednego zadania.

Prace należy podpisać imieniem, nazwiskiem autora, numerem telefonu do kontaktu lub w przypadku grupy: klasą, nazwą grupy, nazwą szkoły i imieniem i nazwiskiem opiekuna

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Forma konkursu: w zależności od zadania:

– dowolna technika plastyczna (farby, kredki, wyklejanka), format dowolny

– zdjęcie

Termin i miejsce składania prac: Wykonaną pracę przesłać lub dostarczyć do siedziby Biblioteki do dnia 12 stycznia 2024 r. w godzinach jej pracy.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej

Ul. 3 Maja 24

36-030 Błażowa

Kryteria oceny:

– zgodność pracy z tematem,

– pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,

– estetyka i technika wykonania pracy

– w ocenie będzie brana ilość prac dostarczona przez jednego uczestnika w ramach całej akcji.

Postanowienia ogólne:

– uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy (indywidualnie lub grupowe),

– zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe,

– prace przechodzą na własność organizatora konkursu

– zostaną one zaprezentowane na szkolnej wystawie pokonkursowej,

– prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

– w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję podejmuje organizator konkursu.

Uczestnicząc w akcji „ W oczekiwaniu na święta” wyrażasz zgodę na publikację danych osobowych i wizerunku Uczestnika oraz dostarczonej przez niego pracy przez organizatora. W przypadku niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji założeń wynikających z Regulaminu konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie związanym z uczestnictwem w akcji przeprowadzonej przez MGBP Błażowej.