Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochroną małoletnich


ZARZĄDZENIE NR 1/2024 DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BŁAŻOWEJ

w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochroną małoletnich

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023.900 t.j.) oraz art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.1606) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam w MGBP w Błażowej Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony małoletnich, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia, tj:

  1. procedurę ogólną,
  2. zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim, a personelem placówki, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich,
  3. procedurę postępowania na wypadek podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego, procedura wsparcia małoletniego podczas toczącego się postępowania,
  4. procedurę edukacyjną / profilaktyczną.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznie 2024 r.

Załączniki w PDF – 1, 2, 3, 4